INFORMÁCIA PRE RODIČOV O VÝSKUME
Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,
Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu na výskumnej štúdii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Realizujeme ju v spolupráci so Sociologickým ústavom Akademie věd ČR v Prahe, ktorý robil podobný výskum na školách v Českej republike. Výskum je zameraný na čitateľskú gramotnosť žiakov 6. a 9. ročníkov, na to, ako im to ide v škole, aké sú ich ďalšie študijné plány, aké čítajú knižky a tiež čomu sa venujú vo voľnom čase.
Do tohto výskumu bola vybratá aj škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Vedenie školy bolo s podrobnosťami týkajúcimi sa výskumu oboznámené a súhlasí s jeho uskutočnením. Žiaci budú v škole na počítači riešiť niekoľko slovných úloh a vyplnia krátky dotazník.
Váš syn/dcéra sa môže na tomto výskume zúčastniť len vtedy, pokiaľ na to dá súhlas jeho zákonný zástupca a pokiaľ udelí súhlas so spracovaním osobných údajov. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o poskytnutie tohto súhlasu.
Vo výskume sledujeme i názory a skúsenosti rodičov. Preto je pre nás dôležité, aby nám na niekoľko otázok odpovedal aj jeden z rodičov.
Na základe Vami udeleného súhlasu bude Vaše dieťa zaradené do losovania o 20 poukážok na nákup kníh v hodnote 20 EUR.
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že s Vašimi údajmi a informáciami o Vašom dieťati budeme zaobchádzať s maximálnou starostlivosťou a v súlade so všetkými povinnosťami, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
V prípade otázok či nejasností sa na nás neváhajte obrátiť.
Za Vašu spoluprácu Vám dopredu veľmi pekne ďakujeme.
Za výskumný tím Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
https://www.ff.umb.sk